LekiSeniora.pl

Liczba zapytan

Partnerem serwisu jest

Podstawy prawne

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw:
dziennikustaw.gov.pl/du/2016/652/1

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2019.51) leki dla pacjentów > 75 roku życia załącznik D (str. 1617):
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/51/

3. Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia:
www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-zdrowia-wydal-komunikat-dla-pracownikow-poz-i-farmaceutow-dotyczacy-lekow-75/

NOTA PRAWNA:

1. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje prezentowane w Serwisie były kompletne, zgodne z obowiązującym stanem wiedzy i stanem faktycznym.

2. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by unikać publikowania informacji mylących lub niedokładnych.

3. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze Charakterystyka Produktu Leczniczego, zatwierdzona przez MZ lub EMA. Wszelkie decyzje na temat stosowania opisywanych w Serwisie leków powinny być podejmowane po jej zapoznaniu. W tych okolicznościach roszczenia prawne wobec PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. za podjęcie błędnych decyzji oraz pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

4. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej, w stosunku do Użytkownika Serwisu. W żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody: straty finansowe, utratę danych, uszkodzenie programu lub sprzętu oraz inne przypadkowe lub nieprzypadkowe szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania strony Serwisu przez Użytkownika Końcowego.

5. PHARMINDEX Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

6. Serwis nie jest źródłem informacji handlowej o lekach służącej ocenie rynku farmaceutycznego w Polsce

7. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Strona prowadzona jest przez Infolinia: +48 801 196 449
Wszystkie prawa zastrzeżone | nota prawna